REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU SPOKEY W CELU TESTOWANIA

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki bezpłatnego testowania sprzętu marki Spokey, tj. hulajnóg elektrycznych: model AION, jak również zasady i warunki indywidualnych umów w tym zakresie.

1.2. Usługa bezpłatnego testowania hulajnóg świadczona jest przez Spokey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy Al. Walentego Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.600.000 zł, NIP: 731-11-59-686, REGON: 471323630.

2. Definicje

2.1. Regulamin - niniejszy dokument opisujący zasady i warunki korzystania z Usług. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych oraz zawarcie Umowy stanowi podstawę i warunek korzystania z Pojazdów.

2.2. Umowa - indywidulana umowa zawierana przez Klienta ze Spokey dotycząca korzystania z Usług.

2.3. Spokey - Spokey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy Al. Walentego Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.600.000 zł, NIP: 731-11-59-686, REGON: 471323630.

2.4. Strona Spokey - strona internetowa Spokey - www.spokey.pl.

2.5. Pojazd - hulajnoga elektryczna, tj. pojazd wyposażony w silnik elektryczny umożliwiający poruszanie się jednej osobie, marki Spokey, model AION.

2.6. Klient - osoba fizyczna korzystająca z Usługi.

2.7. Czas testowania - 48 (czterdzieści osiem) godzin od Momentu Wypożyczenia.

2.8. Moment Wypożyczenia - moment doręczenia Pojazdu Klientowi lub odpowiednio odbioru przez Klienta Pojazdu z siedziby Spokey.

2.9. Moment Zwrotu - moment przekazania Spokey Pojazdu przez Klienta w siedzibie Spokey lub odpowiednio przekazania Kurierowi w celu doręczenia Pojazdu do siedziby Spokey, który to moment powinien nastąpić w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Momentu Wypożyczenia.

2.10. Kurier - osoba fizyczna świadcząca w momencie odbioru / dostawy Pojazdu usługi doręczania przesyłek kurierskich na rzecz jednego z wymienionych podmiotów: DPD, DHL, InPost, UPS, Fedex, GLS lub inna osoba wskazana przez Spokey.

2.11. Cennik - cennik usług, kosztów i opłat dodatkowych powiązanych z Usługą stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu i integralną część Regulaminu.

2.12. Usługa - usługa świadczona przez Spokey na rzecz Klienta polegająca na darmowym udostępnieniu Klientowi na Czas testowania Pojazdu na terenie Polski przez Spokey.

3. Warunki ogólne

3.1. Warunkami korzystania z Usługi przez Klientów są:

 1. zawarcie Umowy;
 2. posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym;
 3. ukończenie 18 roku życia;
 4. podanie wymaganych danych osobowych do zawarcia Umowy i realizacji Usługi;
 5. akceptacja warunków określonych w Regulaminie.

3.2. Spokey wypożycza Klientowi Pojazd na warunkach określonych w Regulaminie na podstawie Umowy.

4. Odpowiedzialność / zobowiązania

4.1. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Spokey:

 1. Spokey nie jest zobligowane do wypożyczenia Klientowi Pojazdu;
 2. Spokey będzie podejmować starania, aby stan techniczny Pojazdów umożliwiał właściwe z nich korzystanie.

4.2. Pojazd jest wysyłany do Klienta bez wad w oryginalnym opakowaniu, w pełni naładowany wraz z pełną zawartością oryginalnego opakowania.

4.3. Obowiązki Klienta:

 1. przed odbiorem Pojazdu, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny Pojazdu, zapoznać się z jego obsługą i użytkowaniem; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie technicznym Pojazdu, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie przy odbiorze Pojazdu w siedzibie Spokey lub na adres email Spokey (w przypadku zawarcia Umowy poprzez Stronę Spokey);
 2. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Pojazdu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jego przeznaczeniem oraz warunkami Regulaminu;
 3. Klient jest jedyną osobą, która może prowadzić (kierować) Pojazd; nie może on oddawać Pojazdu do prowadzenia (kierowania) innym osobom;
 4. Klient zobowiązuje się do niekorzystania z Pojazdu w czasie warunków pogodowych zagrażających bezpiecznemu poruszaniu się;
 5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów ruchu drogowego;
 6. Klient musi prowadzić (kierować) Pojazd w kasku i odzieży ochronnej;
 7. Klient nie może czynić jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń ani napraw w Pojeździe;
 8. Klient zobowiązuje się oddać Pojazd sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, z zastrzeżeniem przejawów normalnego korzystania z rzeczy;
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Pojazdu;
 10. Klient jest odpowiedzialny za Pojazd od Momentu Wypożyczenia do Momentu Zwrotu Pojazdu zgodnie z Regulaminem; w szczególności Klient zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Pojazdu.
 11. Wszelkie awarie Pojazdu powinny być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub przez Stronę Spokey;
 12. w przypadku, gdy podczas wypożyczenia Pojazd ulegnie wypadkowi, kradzieży, zapaleniu czy uszkodzeniom (w tym spowodowanym przez zwierzęta), Klient ma obowiązek natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami publicznymi (Straż Pożarna, Policja itp.) oraz pracownikami Spokey; Policja / Straż Pożarna musi zostać poinformowana, że Pojazd uczestniczący w wypadku jest o napędzie elektrycznym;
 13. zabronione jest korzystanie z Pojazdu przez osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych czy innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami;
 14. zabronione jest korzystanie z Pojazdu do rajdów terenowych, skoków, sztuczek kaskaderskich, wydarzeń związanych ze sportami motorowymi, każdego rodzaju wyścigów, testów drogowych, nauki jazdy lub dla zarobkowego transportu oraz wykorzystanie Pojazdu do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek bez wcześniejszej zgody Spokey;
 15. zabronione jest przewożenie przedmiotów lub substancji, których stan, rozmiar, kształt, lub waga mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze;
 16. zabronione jest przewożenie substancji łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych substancji;
 17. zabronione jest wykorzystanie Pojazdu do celów niezgodnych z prawem;
 18. zabronione jest przewożenie Pojazdem innych osób, zwierząt i przedmiotów;
 19. zabronione jest podróżowanie Pojazdem za granicę Polski;
 20. zabronione jest korzystanie z Pojazdu w sposób sprzeczny z zasadami ruchu drogowego;
 21. wykorzystanie Pojazdu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem uprawnia Spokey do wypowiedzenia Umowy z Klientem;
 22. Klient ponosi odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów i opłat publicznoprawnych otrzymanych przez Klienta w związku korzystaniem przez niego z Pojazdu;
 23. zabronione jest przewożenie wypożyczonego Pojazdu, wykorzystując do tego celu jakikolwiek inny pojazd.

4.4. W przypadku udowodnionych szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z Pojazdu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Spokey ma prawo żądać od Klienta naprawienia szkody w części albo w całości stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Wysokość szkody uzależniona jest od konkretnego zdarzenia. Poglądową wysokość szkody, za najczęściej powstałe uszkodzenia wskazuje Cennik.

4.5. Spokey ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałe szkody w wysokości realnej wartości zniszczeń, w przypadku przekroczenia wartości określonych w Cenniku.

5. Zawarcie umowy

5.1. Warunkiem koniecznym do korzystania przez Klienta z Usługi jest:

 1. rejestracja Klienta na Stronie Spokey, zgłoszenie chęci testowania Pojazdu zgodnie z punktem 5.2 poniżej oraz pozytywna weryfikacja Klienta przez Spokey, której potwierdzenie przesyłane jest na podany przez Klienta adres e-mail jest równoznaczna z zawarciem Umowy z warunkiem zawieszającym wpłacenia przez Klienta kaucji, o której mowa w punkcie 6.2(c) poniżej; albo
 2. zawarcie przez Spokey z Klientem Umowy w siedzibie Spokey oraz wpłacenie przez Klienta kaucji, o której mowa w punkcie 6.1(c) poniżej.

5.2. Zgłoszenie chęci testowania Pojazdu przez Klienta na Stronie Spokey w celu zawarcia Umowy wymaga uzupełniania dostępnego tam formularza i postępowania zgodnie z informacjami pojawiającymi się w czasie rejestracji. Dane, które należy podać w trakcie rejestracji:

 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko;
 3. numer i seria dowodu osobistego;
 4. numer telefonu;
 5. data urodzenia;
 6. adres zamieszkania;
 7. PESEL;
 8. numer rachunku bankowego.

6. Wypożyczenie i zwrot

6.1. W przypadku zawarcia Umowy w siedzibie Spokey: 

 1. Spokey przekazuje Klientowi a Klient odbiera Pojazd w dniu zawarcia Umowy;
 2. Klient zwraca Pojazd do siedziby Spokey w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Momentu Wypożyczenia; zwrot Pojazdu jest potwierdzany przez Spokey w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowo);
 3. w momencie zawarcia Umowy od Klienta pobierana jest kaucja w wysokości wskazanej w Umowie w wysokości 500 zł, zatrzymywana przez Spokey do czasu zwrotu Pojazdu do siedziby Spokey na poczet ewentualnych szkód, za które odpowiedzialny zgodnie z niniejszym Regulaminem jest Klient, lub braku zwrotu lub kompletnego zwrotu Pojazdu do siedziby Spokey w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Momentu Wypożyczenia;
 4. kaucja, której mowa w punkcie (c) powyżej zwracana jest Klientowi w całości w gotówce w momencie potwierdzonego doręczenia przez Klienta Pojazdu do siedziby Spokey, lub w wysokości odpowiednio pomniejszonej w przypadku niekompletnego zwrotu Pojazdu lub szkód Pojazdu, za które odpowiedzialny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, jest Klient, co zostanie potwierdzone protokołem odbiorczym podpisanym przez Spokey i dokumentacją zdjęciową dokonaną przy odbiorze Pojazdu przez Spokey i w takim przypadku kaucja zwracana jest Klientowi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od Momentu Zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Umowie. 

6.2. W przypadku zawarcia Umowy poprzez Stronę Spokey:

 1. Spokey wysyła Klientowi Pojazd Kurierem w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Spokey kaucji, o której mowa w punkcie (c) poniżej;
 2. Klient zwraca Pojazd do siedziby Spokey poprzez przekazanie Pojazdu w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Momentu Wypożyczenia Kurierowi w celu doręczenia do siedziby Spokey; zwrot Pojazdu jest potwierdzany przez Spokey mailowo;
 3. w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od zawarcia Umowy Klient przesyła na rachunek bankowy Spokey wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy kaucję w wysokości tam wskazanej (500 zł), która jest zatrzymywana przez Spokey do momentu otrzymania Pojazdu na poczet ewentualnych szkód, za które odpowiedzialny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, jest Klient, lub braku nadania lub braku kompletnego nadania Pojazdu Kurierem do siedziby Spokey w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Momentu Wypożyczenia;
 4. kaucja, której mowa w punkcie (c) powyżej zwracana jest Klientowi w całości na rachunek bankowy podany przez Klienta w ramach zawierania Umowy w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia potwierdzonego doręczenia Pojazdu do siedziby Spokey, lub w wysokości odpowiednio pomniejszonej w przypadku niekompletnego zwrotu Pojazdu lub szkód Pojazdu, za które odpowiedzialny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, jest Klient, co zostanie potwierdzone protokołem odbiorczym podpisanym przez Spokey i dokumentacją zdjęciową dokonaną przy odbiorze przez Spokey Pojazdu i w takim przypadku kaucja zwracana jest Klientowi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu otrzymania przez Spokey Pojazdu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ramach zawierania Umowy;
 5. koszt wysyłki Pojazdu do Klienta oraz koszt zwrotu Pojazdu do Spokey ponosi Klient.

6.3. W przypadku braku zwrotu Pojazdu do siedziby Spokey w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Momentu Wypożyczenia lub odpowiednio braku przekazania Pojazdu w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Momentu Wypożyczenia Kurierowi w celu doręczenia do siedziby Spokey, Klient zapłaci Spokey karę umowną w wysokości 1 (jeden) % wartości Pojazdu za każdy dzień opóźnienia, łącznie nie więcej niż 30 (trzydzieści) % wartości Pojazdu.

6.4. W przypadku braku zwrotu Pojazdu do siedziby Spokey w ciągu 30 (trzydziestu) dni od Momentu Wypożyczenia lub odpowiednio w przypadku braku przekazania Pojazdu w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Momentu Wypożyczenia Kurierowi w celu doręczenia do siedziby Spokey, Spokey zgłosi kradzież Pojazdu Policji.

7. RODO

7.17. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) w odniesieniu do danych osobowych Klienta jest Spokey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy Al. Walentego Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.600.000 zł, NIP: 731-11-59-686, REGON: 471323630 (dalej „Administrator”). 

7.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, oraz numer rachunku bankowego. 

7.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mienia i osób. 

7.4. Administrator informuje, że przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. wykonania Umowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób. 

7.5. Administrator przechowuje dane osobowe Klienta przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, nie dłużej jednak niż jest to konieczne do wykonania i rozliczenia Umowy, dochodzenia roszczeń, w tym wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji. Po tym okresie dane osobowe Klienta zostaną usunięte. 

7.6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą kierować drogą mailową lub pisemnie na adresy podane w punkcie 9 poniżej.

7.7. Administrator informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.

8. Reklamacje

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Klienci powinni zgłaszać Spokey najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od Momentu Zwrotu Pojazdu. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Spokey lub w formie pisemnej na adres Spokey. Dane kontaktowe Spokey wskazane są w punkcie 9 poniżej.

8.2. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Spokey.

8.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, adres email i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

8.4. Spokey rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia.

8.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Spokey za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną) lub na piśmie (w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej).

8.6. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Spokey nie wyłącza prawa Klienta do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. Dane kontaktowe Spokey 

9.1. Adres: [SPOKEY sp z o.o. al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice].

9.2. Adres email:sklep@spokey.pl

9.3. Numer telefonu:  695 956 660.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zawarcie Umowy są równoznaczne z oświadczeniem Klienta o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się Pojazdem, posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami do poruszania się Pojazdem oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

10.2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

10.3. Spokey informuje Klienta, że w przypadku zawarcia Umowy przez Stronę Spokey, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Klientowi, po spełnieniu świadczenia Usługi przez Spokey, nie będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od zawartej Umowy.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU SPOKEY W CELU TESTOWANIA

 

CENNIK

 

1. KOSZT NIEKOMPLETNEGO ZWROTU POJAZDU

Klient ponosi koszty niekompletnego zwrotu wypożyczonej hulajnogi

Ładowarka, opakowanie, instrukcja, elementy hulajnogi

Koszt każdego elementu to 5% wartości hulajnogi

 

2. KOSZT SZKÓD POJAZDU

Szkody wynikłe z przyczyn nieprawidłowego użytkowania ponosi klient maksymalnie 50% wartości hulajnogi

 

3. KOSZT DOSTAWY POJAZDU DO KLIENTA

Koszt dostawy – 12,99 PLN