Regulamin programu lojalnościowego "Świat Spokey"

ŚWIAT SPOKEY - SPOKEY WORLD

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego pod nazwą „Świat Spokey – Spokey World” (dalej zwanego Programem Lojalnościowym lub Programem), warunki uczestnictwa w Programie, zasady przyznawania Uczestnikom Programu punktów oraz sposób i warunki przeliczania ich na rabaty możliwe do wykorzystania, w okresie ich ważności, przy kolejnych zakupach realizowanych w Spokey sp. z o.o.

2. Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez Spokey spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod: 40-203) przy Al. Roździeńskiego 188c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.600.000 zł, posługującą się numerem podatkowym NIP 731 11 59 686 i numerem statystycznym REGON 471323630, dalej zwaną również Organizatorem.

3. Programem objęta jest sprzedaż Organizatora realizowana wyłącznie w ramach i za pośrednictwem serwisu internetowego: https://spokey.pl, w tym dostawy wewnątrzwspólnotowe oraz sprzedaż eksportowa realizowana w związku z zamówieniami złożonymi w ww. portalu.

4. Programem Lojalnościowym uregulowanym niniejszym Regulaminem, objęte są następujące okresy promocyjne:

a) grudzień - luty

b) marzec – maj;

c) czerwiec-sierpień;

d) wrzesień -listopad

danego roku obowiązywania Programu, do czasu zawieszenia lub odwołania Programu, które traktowane są jako zamknięte trzymiesięczne okresy, w czasie których Uczestnik w związku z nabywaniem u Organizatora za pośrednictwem serwisu https://biznes.spokey.pl towarów oferowanych poprzez tę platformę ma możliwość zbierania punktów promocyjnych. Punkty zebrane w danym okresie promocyjnym będą mogły zostać wykorzystane przy następnych zakupach u Organizatora, w każdym razie nie później jak do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego okresu promocyjnego, z zastrzeżeniem pkt VI i VII ust. 11 Regulaminu.

5. Punkty promocyjne zbierane w poszczególnych okresach promocyjnych mają określony czas ważności, po przekroczeniu którego podlegają automatycznej anulacji. Z zastrzeżeniem pkt VI i VII ust. 11 Regulaminu, dla danego okresu promocyjnego Organizator przewidział następujące okresy ważności punktów:

a) punkty przyznane w zw. z zakupami zrealizowanymi przez Uczestnika w okresie promocyjnym, o którym mowa w ust. 4 lit a – mogą być zrealizowane do 31 marca, tj. do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu promocyjnego;

b) punkty przyznane w zw. z zakupami zrealizowanymi przez Uczestnika w okresie promocyjnym, o którym mowa w ust. 4 lit b – mogą być zrealizowane do 30 czerwca, tj. do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu promocyjnego;

c) punkty przyznane w zw. z zakupami zrealizowanymi przez Uczestnika w okresie promocyjnym, o którym mowa w ust. 4 lit c – mogą być zrealizowane do 30 września, tj. do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu promocyjnego;

d) punkty przyznane w zw. z zakupami zrealizowanymi przez Uczestnika w okresie promocyjnym, o którym mowa w ust. 4 lit d – mogą być zrealizowane do 31 grudnia, tj. do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu promocyjnego;

6. Program Lojalnościowy, uregulowany niniejszym Regulaminem, opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której, w danym okresie promocyjnym, w związku z nabyciem przez zarejestrowanego w Programie Uczestnika u Organizatora za pośrednictwem serwisu internetowego: https://biznes.spokey.pl, określonych produktów oferowanych w tym kanale dystrybucji, zostaną Uczestnikowi, po zgłoszeniu uczestnictwa w Programie, przyznane punkty promocyjne, o których mowa w ust. 4 i 5 (dalej: punkty). W oparciu o ilość zgromadzonych w okresie promocyjnym punktów i na zasadach określonych w tym Regulaminie dany Uczestnik będzie uprawniony do nabycia od Organizatora, w okresie ważności zgromadzonych punktów, towarów po obniżonej cenie, tj. przy zastosowaniu rabatu, o wielkości którego zdecyduje ilość zgromadzonych w danym okresie promocyjnym punktów, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu.

7. Sprzedaż premiowa uregulowana niniejszym Regulaminem nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega przepisom tej ustawy.

8. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeśli spełnia warunki uczestnictwa, o których mowa w poniższym punkcie II. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie podmioty, które w ramach swojej działalności zarobkowej i zawodowej regularnie zawierają z Organizatorem umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Spokey (Klienci Spokey, Klienci).
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zgłoszenie udziału w Programie, którego można dokonać bądź podczas rejestracji konta w Serwisie https://spokey.pl, bądź w trakcie korzystania z Serwisu, po zalogowaniu się do niego. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wybranie/zaznaczenie odpowiedniego pola uczestnictwa w Programie na stronie https://spokey.pl w indywidualnym panelu klienta lub w formularzu rejestracyjnym (w procedurze rejestracji konta w Serwisie).
 3. Jeśli uczestnictwo w Programie w imieniu i na rzecz Klienta Organizatora zgłosiła osoba uprawniona do stałego reprezentowania tego przedsiębiorcy w kontaktach z Organizatorem, domniemywa się, że jest ona również uprawniona do zaakceptowania niniejszego Regulaminu, przystąpienia do Programu, zawarcia umowy obejmującej nabycie towarów przy zastosowaniu rabatu wynikającego z ilości zgromadzonych przez Klienta punktów i do ich odbioru lub wskazania miejsca dostawy tegoż towaru. Jeśli domniemanie powyższe nie jest oparte na rzeczywistych stosunkach organizacyjnych istniejących u Klienta Organizatora, odpowiedzialność za uzyskanie zgody przedsiębiorcy w powyższym zakresie spoczywa na zgłaszającym.
 4. Przystępując do Programu (rejestrując w ten sposób udział w Programie) Zgłaszający/Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora w celach związanych z funkcjonowaniem i przeprowadzeniem Programu.
 5. Rejestracja/zgłoszenie udziału Uczestnika w Programie stanowi potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał się z warunkami Programu określonymi w niniejszym Regulaminie i je zaakceptował.
 6. Dany
 7. Uprawnienie do promocyjnego zakupu po obniżonej cenie towarów, w związku z wykorzystaniem zgromadzonych przez Uczestnika punktów powstaje, zgodnie z warunkami Programu, jeśli do dnia dokonania promocyjnej sprzedaży towarów, Uczestnik nie zalega z wykonywaniem swych wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec Organizatora.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW I WARUNKI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Za zakup w danym okresie promocyjnym produktów oferowanych w portalu https://spokey.pl, potwierdzony treścią wystawionej przez Organizatora faktury VAT, Uczestnik będzie uzyskiwał punkty promocyjne.
 2. Punkty, o których mowa w ust. 1 będą gromadzone wg następującego przelicznika: 1 punkt promocyjny odkładany na koncie programowym Uczestnika za każde wydane 1 złotych netto wartości towaru zakupionego przez Uczestnika poprzez https://biznes.spokey.pl w okresie danym okresie promocyjnym.
 3. Punkty przyznane Uczestnikowi za poszczególne zakupy przypadające w danym okresie promocyjnym podlegają sumowaniu na Koncie Uczestnika.
 4. W przypadku zwrotu przez Uczestnika towaru, skutkującego skorygowaniem faktury VAT, o której mowa w ust. 1, naliczone w związku z taką sprzedażą punkty promocyjne podlegają anulacji, a w przypadku, gdyby anulacja tych punktów stała się niemożliwa z powodu tego, że Uczestnik już je wykorzystał realizując u Organizatora kolejne zakupy i uzyskując w oparciu o nie obniżkę ceny, Uczestnik będzie zobowiązany do dopłaty na rzecz Organizatora różnicy ceny, o którą nienależnie obniżono cenę sprzedaży towaru przy wykorzystaniu punktów, które winny zostać anulowane.
 5. Uczestnik, który posiada na swoim koncie uczestnictwa w Programie określoną ilość punktów zgromadzonych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, może w okresie ich ważności, przy uwzględnieniu pkt VI i VII ust. 11  Regulaminu, realizując poprzez platformę https://biznes.spokey.pl kolejne zakupy, uzyskać w oparciu o te punkty stosowaną obniżkę w cenie sprzedaży, według przelicznika: każde 100 zgromadzonych punktów obniża cenę nabywanego towaru o rabat kwotowy 1 złotych netto. Maksymalny rabat z tytułu wykorzystania punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika nie może przekroczyć 20% wartości netto danego zamówienia (limit procentowy).
 6. Informacja o liczbie możliwych do wykorzystania punktów przy składaniu nowego zamówienia jest wyświetlana w serwisie sprzedażowym Organizatora w trakcie procesu składania nowego zamówienia (w koszyku). Nadto Uczestnik ma możliwość sprawdzenia sumy zgromadzonych na swoim koncie punktów, po zalogowaniu się do Serwisu.
 7. Organizator ma prawo zablokować możliwość zastosowania rabatu w oparciu o zgromadzone przez Uczestnika punkty w przypadku, gdy Uczestnik posiada przeterminowane zobowiązania wobec Organizatora. Blokada użycia punktów nie wpływa na przesunięcie terminu ważności zbieranych punktów.
 8. Po dokonaniu sprzedaży z użyciem punktów Uczestnika zgromadzonych na jego koncie w Programie suma punktów tegoż Uczestnika na jego koncie zostanie pomniejszona o umorzoną ilość punktów wykorzystanych w związku z zakupami, przy których zastosowano obniżkę w cenie w oparciu o te punkty.
 9. Punkty gromadzone na koncie programowym Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.
 10. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne z tytułu uczestnictwa w Programie obciążają Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, punkty Programu Lojalnościowego wygasają w terminie określonym w pkt I ust. 5, z zastrzeżeniem pkt VI i VII ust. 11, jeżeli nie zostały w tym czasie umorzone w związku z realizacją zamówienia, z którym związano odpowiednią ilość punktów. Punkty, których okres ważności upłynął podlegają usunięciu z konta Uczestnika.
 2. Jeśli w danym okresie promocyjnym Uczestnikowi nie zostaną przyznane nowe punkty w związku z niedokonywaniem zakupów u Organizatora lub jeśli w okresie ważności zebranych punktów dany Uczestnik nie skorzystał z uprawnienia do promocyjnego skorzystania z obniżki w cenie (rabatu)  na warunkach określonych w Regulaminie lub nie mógł z tego uprawnienia skorzystać w związku z wystąpieniem opóźnień w płatnościach należności za zakupiony od Organizatora towar, Organizator po zakończeniu okresu promocyjnego lub po upływie ważności punktów zastrzega możliwość zamknięcia konta, w tym wszystkich subkont tegoż Uczestnika związanego z Programem. Z chwilą zamknięcia konta i subkont Uczestnika, wszystkie zgromadzone na nim punkty wygasają, a Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie związane z uprzednio zgromadzonymi punktami (w tym w szczególności roszczenie o sprzedaż wybranych produktów po obniżonej cenie lub o wypłatę równowartości zebranych punktów itp.). Powyższe stosuje się również do naruszeń przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.

V REKLAMACJE

 1. Organizator nie odpowiada za szkody, jakie ewentualnie mógłby ponieść Uczestnik z powodu czasowego lub trwałego braku w okresie promocyjnym w ofercie handlowej Organizatora określonych towarów.
 2. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych od Organizatora podlegają zgłaszaniu i usuwaniu na zasadach odrębnie określonych pomiędzy Organizatorem a danym Uczestnikiem.

VI ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ŚWIAT SPOKEY

Organizator może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy w dowolnym czasie. O takiej decyzji Organizatora Uczestnicy Programu zostaną niezwłocznie poinformowani przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana w Serwisie sprzedażowym  Organizatora https://spokey.pl lub w materiałach reklamowych lub na udostępnionego w procesie rejestracji w Serwisie e-maila. Gdy Organizator ogłosi w powyższy sposób o decyzji zakończenia lub zawieszenia Programu Uczestnicy, którym w tej dacie będą przysługiwały niezrealizowane punkty, będą mogli je zrealizować przy dowolnych zakupach zrealizowanych u Organizatora poprzez https://spokey.pl do ostatniego dnia terminu określonego w zawiadomieniu o zakończeniu/zawieszeniu Programu, na zasadach określonych w pkt III Regulaminu, chyba że termin ważności określonych punktów jest krótszy. Po upływie tego terminu/okresu ważności punktów wszystkie niezrealizowane punkty wygasną a Uczestnikom, którzy nie skorzystali z uprawnień przewidzianych w tym Regulaminie, nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z uprzednio zgromadzonymi punktami.

VII DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do uczestnictwa w Programie Uczestnik (w tym Zgłaszający udział w Programie) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z funkcjonowaniem Programu.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przy uwzględnieniu zapisów i wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO.

3. Administratorem danych Uczestników jest Organizator Programu, Spokey sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, której dane wskazano w pkt I ust. 2 Regulaminu (dalej zwany również ADO lub Administratorem).

4. Uczestnik w zakresie danych go dotyczących może kontaktować się z Administratorem poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: biuro@spokey.pl (dane kontaktowe Administratora).

5. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu IP, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy, nr rachunku bankowego lub NIP, przetwarzane są w następujących celach:

a/ utworzenia konta w Serwisie/Programie i jego utrzymywania, w tym umożliwienia Uczestnikowi korzystania z uprawnień określonych w Regulaminie Programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b/ wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c/ potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d/ dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e/ w przypadku udostępnienia danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej, w tym zamówienia Newsletter – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, w oparciu o zgodę uprawnionego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Podanie danych służących realizacji zamówienia jest wymogiem prawnym i niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania przez ADO. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie/Programie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta lub skorzystania z uprawnień przewidzianych treścią Regulaminu.

7. Odbiorcą danych osobowych Uczestników będą podmioty powiązane z Administratorem, w tym pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu jego serwisu sprzedażowego, w dostarczeniu infrastruktury teleinformatycznej, w wykonaniu umowy sprzedaży towaru, umowy o świadczenie usługi dostarczenia treści cyfrowych, w tym w zakresie usług IT, usług transportowych i operacji płatniczych itp. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje jej prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

11. W razie zgłoszenia żądania usunięcia danych przez danego Uczestnika, jego Konto w Serwisie/Programie zostanie usunięte, dotychczas zgromadzone punkty wygasną, a Uczestnikowi nie będą przysługiwały uprawnienia związane z uprzednio zgromadzonymi punktami.

12. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

13. Nadto osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

14. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu jej danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

15. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.

16. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

17. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce Prywatności udostępnionej pod adresem: https://spokey.pl/polityka-prywatnosci/.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Zmiany będą obowiązywały po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej: www.biznes.spokey.pl.
 2. Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej: www.spokey.pl.
 3. Przedsiębiorcy biorący udział w Programie zgadzają się na nieodpłatne opublikowanie ich firmy (nazwy) w materiałach reklamowych Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umowy, w oparciu o którą Uczestnik dokonuje zakupów towarów od Organizatora, a w sprawach nieuregulowanych w tej umowie (w tym w ogólnych warunkach sprzedaży obowiązujących u Organizatora) właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. W sprawach sporów, właściwy dla ich rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.