OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w umowach zawieranych przez Spokey sp. z o.o.

 

§1 Definicja OWS

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "OWS") określają zasady zawierania umów z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (w zakresie w jakim zawarcie umowy ma dla takich osób fizycznych zawodowy charakter), w zakresie sprzedaży towarów, których producentem i sprzedawcą jest SPOKEY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-203) przy Al. Roździeńskiego 188c wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000142316, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.600.000 zł, posługującą się numerem NIP 731 11 59 686,  REGON 471323630, BDO 000003119.

2. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym, stanowiącym integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez SPOKEY sp. z o.o. z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (w zakresie w jakim zawarcie umowy ma dla takich osób fizycznych zawodowy charakter), w zakresie sprzedaży towarów, których producentem i/lub sprzedawcą jest SPOKEY sp. z o.o. i wiążącym strony w zakresie sprzedaży przedmiotowych towarów.

3. OWS są doręczane Kupującemu przed zawarciem umowy w formie dokumentowej na Platformie B2B lub w inny sposób (np. mailem, faxem, poprzez API, w przypadku platformy sprzedażowej jest to oświadczenie o zapoznaniu się z OWS przed kliknięciem potwierdzenia zamówienia)]

 

§2 Definicje poszczególnych zwrotów

Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:

1. Sprzedający – Spokey sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (kod: 40-203) przy Al. Roździeńskiego 188c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000142316, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.600.000 zł, posługującą się numerem NIP 731 11 59 686, REGON 471323630, BDO 000003119.

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jeśli zawarcie umowy ma dla takiej osoby fizycznej zawodowy charakter).

3. Kupujący Końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Towarów od Kupującego i jest tzw. klientem końcowym.

4. API - (od ang. application programming interface) – zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób  Platforma B2B Sprzedającego komunikuje się z systemami/ programami sprzedażowymi Klienta)

5. Platforma B2B - internetowa platforma handlowa pozwalająca na zawarcie umowy sprzedaży oraz zawierająca takie elementy jak: rejestracja nowej firmy, role w firmie, przypisanie przedstawiciela handlowego, funkcja limitu kredytowego, funkcja ofertowania, program lojalnościowy, współdzielona, lista produktów, metody płatności B2B, możliwość przypisania form płatności dla firmy, generowanie ofert, dodatkowe metody API dla obsługi B2B oraz zakładki pozwalające na obsługę modułu B2B przez administratora i użytkownika końcowego;

6. Termin płatności - dzień, w którym należność za Towar staje się wymagalna.

7. Towary – rzeczy ruchome, dobra,  które mają być sprzedane Kupującemu na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. W celu uniknięcia wątpliwości, odniesienia w niniejszych OWS do Towarów znajdują zastosowanie również odpowiednio do pojedynczego Towaru, a odniesienia do Towaru również odpowiednio do Towarów. 

8. Zamówienie - oferta zakupu Towarów złożona Sprzedającemu przez Kupującego zgodnie z  § 3 ust. 3 niniejszych OWS  zawierająca co najmniej dane wskazane w § 3 ust. 2 niniejszych OWS.

9. Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedającego w formie pisemnej lub dokumentowej o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu po otrzymaniu Zamówienia wraz z określeniem, co najmniej ceny Towaru, sumarycznej wartości zamówionego Towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności. 

10. Strona Internetowa Sprzedającego - https://spokey.pl, biznes.spokey.pl, spokey.com, biznes.spokey.com

11. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 

§3 Informacje dotyczące Towarów (informacji o nich), sposobów zamawiania

1. Informacje o Towarach zamieszczone w ramach publikacji na Stronie Internetowej Sprzedającego, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych źródłach ("Publikacje") – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży. 

2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

 1. Nazwę (firmę) Kupującego;
 2. Dokładne dane adresowe Kupującego;
 3. Numer NIP lub odpowiednik;
 4. Wskazanie numeru oferty (jeśli dotyczy);
 5. Określenie wskazanego Towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym;
 6. Ilość zamówionego Towaru;
 7. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Towaru.

3. Zamówienie może być złożone poprzez Platformę B2B, mailem, faksem, poprzez API, a w uzasadnionych przypadkach także  telefonicznie lub na piśmie - dostarczone osobiście, listownie lub kurierem oraz w każdej innej ustalonej formie. 

4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest złożenie Zamówienia przez Kupującego zgodnie z ust. 3 powyżej i zawierającego wszystkie dane wskazane w ust. 2 powyżej oraz doręczenie Kupującemu Potwierdzenia w formie pisemnej lub dokumentowej (tj. na adres e-mail Kupującego, faxem, lub jeśli Kupujący złożył Zamówienie poprzez Platformę B2B lub odpowiednio API, na Platformie B2B lub odpowiednio API). 

5. Potwierdzenie oznacza, że Sprzedający otrzymał Zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia. Strony wyłączają stosowanie art. 682 Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją Zamówienia w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości przekazanych przez Kupującego danych wskazanych w § 3 ust. 2 OWS oraz żądać doręczenia dokumentów potwierdzających prawdziwość przedmiotowych danych.

7. Sprzedający ma prawo do nieprzyjęcia Zamówienia, lub w przypadku, gdy zostało już złożone Potwierdzenie, do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Potwierdzenia, jeżeli na podstawie posiadanych informacji, uzna, że Kupujący znajduje się w sytuacji finansowej budzącej wątpliwości co do możliwości zapłaty ceny z tytułu Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów powinno zostać złożone Kupującemu na piśmie lub w formie dokumentowej.

8. Sprzedający dopuszcza dwa specyficzne rodzaje sprzedaży Towarów:

 1. sprzedaż pre-order - gwarantująca realizację Zamówień w przyszłości - z kolekcji Towarów, których produkcja będzie dopiero zlecana;
 2. sprzedaż wyprzedzającą - sprzedaż Towarów, dla których jest już potwierdzona data wejścia na magazyn Sprzedającego.

9. W obu przypadkach, Kupujący informowani są o specjalnych warunkach takich sprzedaży przez Sprzedającego.

 

§4 Cena

1. W przypadku odmiennych ustaleń między Sprzedającym a Kupującym, ceną Towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia.

2. Ceny Towarów podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

3. Ceny SRP wskazane w cenniku, zgodnie z najlepszą wiedzą Spokey, odpowiadają aktualnej wartości produktów Spokey. Ceny SRP wskazane w cenniku służą do określania poziomu cen w relacjach pomiędzy Spokey a partnerem handlowym jako ceny referencyjne od których naliczany jest rabat dla partnera handlowego i nie należy traktować tych cen inaczej. Ceny SRP wskazane w cenniku nie służą do określania poziomu cen odsprzedaży w relacjach pomiędzy partnerami handlowymi a ich klientami, w szczególności nie powinny być traktowane jako sztywne lub minimalne ceny odsprzedaży. Spokey nie nakłada na partnerów handlowych żadnych ograniczeń w zakresie kształtowania przez nich cen odsprzedaży dla klientów. Każdy partner handlowy ma pełną swobodę w zakresie kształtowania poziomu cen odsprzedaży dla swoich klientów. 

4. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki Towaru zgodnie z EXW (INCOTERMS 2020) w standardowym opakowaniu Sprzedającego.

 

§5 Płatności

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży Towaru w Terminie płatności wskazanym w fakturze.

2. Koszty transportu, jeśli zgodnie z Potwierdzeniem, mają zostać poniesione przez Kupującego, zostaną refakturowane przez Sprzedającego na Kupującego i wykazane na fakturze dot. sprzedaży Towarów. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

4. Wybór zapłaty gotówką jako sposobu płatności za Towary możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy wartość Towarów nie przekracza 15 000 PLN brutto.

5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym Terminie płatności, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 z późn. zm.).

6. Nieuregulowanie należności w Terminie płatności określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy sprzedaży nieopłaconych Towarów oraz do przerwania dostaw Towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień złożonych przez tego Kupującego. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od umowy zgodnie z niniejszym ust. 6, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami, które powstały w wyniku takiego odstąpienia, nie większymi niż wartość Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów powinno zostać złożone Kupującemu na piśmie lub w formie dokumentowej. 

7. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia tego Kupującego.

8. Strony wyrażają zgodę na rozliczenie wzajemnych wierzytelności na zasadach kompensaty.

9. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym Terminie płatności.

10. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej Strony wyłączają zastosowanie art. 451 Kodeksu Cywilnego, a wszelkie wpłaty dokonywane przez Kupującego zaliczane będą na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego ze wszystkich umów łączących strony, przy czym Sprzedający może uwzględnić wskazany przez Kupującego tytuł wpłaty. 

11. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zapłaty ceny za pośrednictwem polecenia zapłaty, płatności będą zawsze zaliczane na to zobowiązanie, które jest wskazane w dyspozycji polecenia zapłaty.

12. W przypadku opóźnienia z zapłatą świadczeń pieniężnych z umowy sprzedaży Towarów lub innych zobowiązań Kupującego w stosunku do Sprzedającego - Sprzedający ma prawo do zaliczania wpłat dokonywanych przez Kupującego w następującej kolejności:

 1. należne odsetki ustawowe;
 2. koszty sądowe, w tym koszty procesowe, egzekucyjne i inne opłaty urzędowe poniesione przez Sprzedającego;
 3. należne odsetki umowne;
 4. wymagalne zobowiązania wynikające z niezapłaconej ceny - zaliczane w kolejności na zobowiązanie najdawniej wymagalne;
 5. koszty windykacji;
 6. inne świadczenia wynikające z umowy sprzedaży Towarów;
 7. inne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego.

 

§6 Dostawy

1. Jeśli Sprzedający wraz z Kupującym nie ustalą inaczej to wysyłka zamówionych przez Kupującego Towarów odbywa się standardowo w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia dla Towarów zamówionych z aktualnych stanów magazynowych. Dla Towarów zamówionych z przyszłych dostaw do magazynu Sprzedającego - w terminie do 5 dni roboczych od daty dostawy do magazynu Sprzedającego. Przewidywana data dostawy podawana jest Kupującemu w momencie składania Zamówienia oraz w Potwierdzeniu.

2. Terminy dostawy Towarów wynikające z niniejszych OWS, Potwierdzeń, lub uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

3. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) Kupującego wynikające z tytułu błędów w dostawie Towarów lub jej opóźnień, które zaistniały z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (w tym w szczególności spowodowane siłą wyższą, działaniem operatora logistycznego (kuriera, poczty polskiej lub innego przewoźnika)).

4. Jeżeli Kupujący wydłuży termin dostawy Towarów wskazany w Potwierdzeniu lub nie odbierze Towaru w przedmiotowym terminie, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu (oraz wszelkimi innymi opłatami poniesionymi w związku z tym przez Sprzedającego) oraz kosztami magazynowania Towaru w wysokości 0,1% wartości zakupionego przez Kupującego Towaru za każdy dzień przechowywania Towaru przez Sprzedającego 

5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza 2 tygodnie liczone od dnia terminu dostawy Towarów wskazanego w Potwierdzeniu lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od umowy zgodnie z niniejszym ust. 5, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami, o których mowa w ust. 4 powyżej oraz innymi kosztami, które powstały w wyniku takiego odstąpienia, nie większymi niż wartość Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów powinno zostać złożone Kupującemu na piśmie lub w formie dokumentowej. 

6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego / odebranego Towaru z Zamówieniem, w tym zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego / odebranego Towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) sporządzić w formie pisemnej lub dokumentowej protokół niezgodności oraz, jeśli ma to zastosowanie, w przedmiotowym terminie przekazać go przewoźnikowi.

 

§7 Rękojmia (reklamacja)

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady Towarów (reklamacje) zakupionych przez Kupującego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego oraz postanowieniach niniejszych OWS.

2. W celu skorzystania z rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Kupujący zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu w formie pisemnej lub dokumentowej reklamację Towaru, który w ocenie Kupującego posiada wady, niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych od dnia odbioru Towaru lub dostawy Towaru do Kupującego lub Kupującego Końcowego, albo odpowiednio od dnia wykrycia wady, jeśli wada Towaru wyszła na jaw później pomimo rzetelnego sprawdzenia Towaru przez Kupującego oraz Kupującego Końcowego przy odbiorze), do której załącznikiem będzie protokół niezgodności oraz kopia potwierdzenia zakupu wadliwego Towaru, wskazując jednocześnie czy Kupujący domaga się wymiany Towaru na wolny od wad czy usunięcia wady Towaru. 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej wady na miejscu dostawy Towarów lub żądania od Kupującego dostarczenia wadliwych Towarów Sprzedającemu.

4. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrywać zgłoszone przez Kupującego reklamacje w zakresie wad Towarów  w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania pod rygorem ustalenia, że Sprzedający uznał, że reklamacja Kupującego jest uzasadniona. 

5. W przypadku, gdy Sprzedający uzna, że reklamacja Kupującego jest uzasadniona, Sprzedający, z zastrzeżeniem art. 561 § 3 Kodeksu Cywilnego, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad, albo odpowiednio, wadę usunie, w terminie określonym zgodnie przez Sprzedającego i Kupującego, z uwzględnieniem realnych możliwości Sprzedającego oraz czynników od niego niezależnych niezbędnych do zadośćuczynienia roszczeniu Kupującego.

6. W przypadku, gdy zgodnie ust. 5 powyżej, Sprzedający nie dokona w uzgodnionym terminie odpowiednio wymiany Towaru na wolny od wad, albo usunięcia wady Towaru, lub jeśli zgodnie z art. 561 § 3 zdanie drugie Kodeksu Cywilnego odmówi dokonania przedmiotowych czynności, Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia w formie pisemnej lub dokumentowej. oświadczenia o obniżeniu ceny wadliwego Towaru lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Towaru, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili odbioru / dostawy Towaru lub przy zachowaniu należytej staranności o wadzie tej mógł się dowiedzieć.

8. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi może zostać wyłączona lub ograniczona odpowiednią umową sprzedaży Towarów.

 

§8 Anulowanie zamówienia / odstąpienie od umowy przez Kupującego

1. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne jeśli Kupujący nie otrzymał Potwierdzenia w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia i powinno zostać złożone Sprzedającemu w formie pisemnej lub dokumentowej. W przypadku, gdy Sprzedający złoży Potwierdzenie po upływie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia ale przed wysłaniem przez Kupującego pisma w sprawie anulacji Zamówienia, uprawnienie Kupującego do anulacji Zamówienia wygasa.

2. Po Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego, odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów przez Kupującego będzie dopuszczalne w sytuacji, gdy Sprzedający i Kupujący porozumieją się co do warunków tego odstąpienia lub w przypadkach wskazanych  wprost w niniejszych OWS.  

3. Warunki odstąpienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zostaną uzgodnione przez strony w formie co najmniej dokumentowej  i będą stanowiły oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży zatwierdzone przez Sprzedającego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami, które powstały w wyniku odstąpienia dokonanego przez Kupującego, nie większymi niż wartość Zamówienia.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia daną umowę sprzedaży Towarów uważa się za niezawartą, a Strony są obowiązane zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły.

6. Jeśli Sprzedający oświadczy Kupującemu, że nie wykona dostawy Towarów, niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w zakresie Towarów, co do których Sprzedający oświadczył mu, że nie wykona ich dostawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów w tym zakresie powinno zostać złożone Sprzedającemu na piśmie lub w formie dokumentowej. 

7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, nieprawidłowego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy sprzedaży Towarów. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, epidemię, pandemię.

 

§9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób działających w jego imieniu przy realizacji umów sprzedaży Towarów przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Towarów.

 

§10 Tajemnica handlowa

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

 

§11 Postanowienia końcowe 

1. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży Towarów wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. 

2. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

4. Treść umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.

5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałych przepisów prawa polskiego.

7. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

8. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

9. Sprzedający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.